Föreningens stadgar

Stadgar för Bohus-Dals Uppfinnareförening HEUREKA antagna vid årsmötet 2009

§ 01 Föreningens namn är Bohus-Dals Uppfinnareförening HEUREKA och den är en ideell förening.

§ 02 Föreningens ändamål är att främja och stödja medlemmarna i uppfinnarverksamheten och främja kontakter mellan uppfinnare och företag.

§ 03 Föreningen har sitt säte i Uddevalla.

§ 04 Till medlem i föreningen kan antagas:

Personer med intresse för uppfinningar och innovationer samt juridiska personer som vill stödja föreningens verksamhet ekonomiskt och är intresserade av innovationsverksamhet. Ny medlem skall godkännas av styrelsen.

§ 05 Godkänd medlem betalar medlemsavgift som varje år behandlas av styrelsen och beslutas av årsmötet. Medlem som ej erlagt avgiften senast mars månads utgång anses ha utträtt ur föreningen.

§ 06 Ansökan om medlemskap i Bohus-Dals Uppfinnareförening HEUREKA skall ske skriftligt. Medlem förbinder sig att inte avslöja eller i konkurrenssyfte utnyttja information som erhållits rörande Bohus-Dals Uppfinnareförening HEUREKAS medlemmar och / eller deras verksamhet. Medlem skall vara införstådd med att sekretess även gäller efter det att medlemskap i föreningen upphört.

§ 07 Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningen eller dess medlem, kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen. Beslut om uteslutning skall ske skriftligen till berörd medlem.

§ 08 Föreningstyrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter inkl. ordförande.

Val av styrelse sker på föreningens ordinarie årsmöte.

Ordförande väljes på två år.

Halva antalet övriga ledamöter väljes årligen för en tid av två år.

Fyllnadsval under löpande mandatår av ordförande eller annan styrelseledamot skall ske på extra årsmöte.

§ 09 Valberedning skall bestå av tre personer, varav en sammankallande, vilka skall till årsmötet föreslå val till styrelse och revisorer. Medlem kan till valberedningen inge förslag till ledamöter. Förslaget skall vara valberedningen tillhanda två veckor före årsmötet.

§ 10 Styrelseledamot eller annan medlem i föreningen som ingår i en grupp för att yttra sig över andra medlemmars produkter som själv har likartad produkt och konkurrerar, skall anteckna i protokollet att det föreligger jäv, skall lämna mötet under den tid som ärendet behandlas.

§ 11 Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 På såväl ordinarie som extra årsmöte skall rösträtten vara personlig.

§ 13 Skriftlig kallelse skall ske senast 14 dagar före årsmötet.

§ 14 Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång.

På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för årsmötet.
 2. Val av sekreterare för årsmötet.
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet.
 4. Godkännande av årsmötets dagordning.
 5. Fråga om kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning.
 6. Fastställande av röstlängd.
 7. Styrelsens årsberättelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen.
 11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
 12. Val av styrelsens ordförande på två år.
 13. Val av 3 st styrelseledamöter på två år.
 14. Val av 2 st revisorer på två år.
 15. Val av valberedning på ett år.
 16. Val av 3 st produktgranskare på ett år.
 17. Fastställande av firmatecknare för föreningen inkl. bank- och postgiro.
 18. Inkomna motioner.
 19. Övriga frågor.
 20. Avslutning.

§ 15 På föreningens verksamhet uppkommen vinst, skall användas till verksamhetens konsolidering och utveckling.

§ 16 Ändring av dessa stadgar kan ske efter beslut härom med 2/3 majoritet av de närvarande vid två på varandra följande möten, därav ett årsmöte.

§ 17 Styrelsen kan kalla till extra årsmöte för beslut om föreningens upplösande, beslutet erfordrar 2/3 majoritet av de närvarande.

§ 18 Dessa stadgar har godkänts på årsmötet 2009.

§ 19 När inget annat gäller … så gäller sunt förnuft!

Återställ lösenord
Vänligen ange din emailadress. Du får ett nytt lösenord via email.